🌸 ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ 🌸

Advertisement

🌸 ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ 🌸

🍁🍁ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।🍁🍁
                             -ਚਾਣਕਯਾ