ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ  –  *ਅੱਜ 20 ਮਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਠੀਕ, 18 ਕਰੋਨਾ ਦੇ  ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇਂ  ( ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਹੜੇ – ਕਿਹੜੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਆਏ )

Advertisement

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ  –  *ਅੱਜ 20 ਮਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਠੀਕ, 18 ਕਰੋਨਾ ਦੇ  ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇਂ  ( ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਹੜੇ – ਕਿਹੜੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਆਏ )